FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैगिंक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण योजना ७९-८० 09/07/2022 - 18:54 PDF icon लैगिंक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण योजना
सिम्ता औधोगीक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/04/2022 - 11:06 PDF icon सिम्ता औधोगीक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम संचालन कार्यविधी ७९-८० 08/04/2022 - 20:26 PDF icon उपाध्यक्ष कोशेली कार्यक्रम संचालन कार्यविधी
सिम्ता गाउँपालिका नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ७९-८० 08/04/2022 - 20:25 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि
सिम्ता गाउँपालिकाको कृषि ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:23 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको कृषि ऐन
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:23 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन
सिम्ता गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति संचालन कार्यबिधि ७९-८० 08/04/2022 - 20:22 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति संचालन कार्यबिधि
स्वास्थ्य निति ७९-८० 08/04/2022 - 20:20 PDF icon स्वास्थ्य निति
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनिगमन , मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण निर्देशिका ७९-८० 08/04/2022 - 20:20 PDF icon स्वास्थ्य क्षेत्रको अनिगमन , मूल्याङ्कन तथा सुपरीवेक्षण निर्देशिका
सिम्ता गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका वन व्यबस्थापन गर्ने ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:18 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका वन व्यबस्थापन गर्ने ऐन

Pages