FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा तालिका

छोटो सुची सम्बन्धी सुचना

राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

स्वत प्रसाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको पाठ्याक्रम

रोजगार सहायकको दरखस्त फारम