FAQs Complain Problems

७४/७५

सिम्ता गाउपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को  बार्षिक योजना कार्यक्रम  तथा  बजेट

सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरीयताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमा सिम्ता गाउँपालिका

सिम्ता गाउँपालिकाको आर्थिक बर्षको राजश्ब र व्यय